Sociale Actie fashioncheque - Kinderhulp

fashioncheque Holding B.V. h.o.d.n. Gift Card Company B.V.

Actie Voorwaarden Consumenten
Consumenten Voorwaarden Sociale actie fashioncheques Kinderhulp van Gift Card Company B.V., statutair gevestigd te Hoofddorp en kantoorhoudende aan de Kruisweg 801-C, 2132 NG en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53362314.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze Actie Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen de Consument en Gift Card Company B.V. welke ontstaat ten behoeve van het gebruik van de Sociale Actie fashioncheque.
1.2 De Consument aanvaardt deze Actie Voorwaarden door de inontvangstneming van de Sociale Actie fashioncheque alsmede door het gebruik van de Sociale Actie fashioncheque. Op de Sociale Actie fashioncheque zijn de Actie Voorwaarden van toepassing verklaard en de vindplaats vermeld.

Artikel 2 Gebruik van de Sociale Actie fashioncheque
2.1 De stichting geeft Sociale Actie fashioncheques kosteloos weg aan door haar geselecteerde personen. (“Consumenten”).
2.2 De Sociale Actie fashioncheque kan worden besteed bij verschillende aangesloten winkels (“Acceptanten”) waarbij het tegoed niet in een keer hoeft te worden besteed. Gedurende de looptijd blijft het restant tegoed besteedbaar.

Artikel 3 Geldigheid
3.1 De Sociale Actie fashioncheque is vanaf de dag van aankoop 3 maanden geldig, tenzij anders op de betreffende pas is vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Sociale Actie fashioncheque niet meer te besteden.
3.2 De besteding van de Sociale Actie fashioncheque is beperkt tot kleding, schoenen en aanverwanten.
3.3. De Sociale Actie fashioncheque is persoonlijk en mag niet worden overgedragen aan andere personen. Gift Card Company heeft het recht de Sociale Actie fashioncheque voor gebruik te blokkeren indien zij of de gemeente/instantie daartoe redelijkerwijs aanleiding ziet.

Artikel 4 Waarde en retour
4.1 De waarde op de Sociale Actie fashioncheque is in euro’s en geeft uitsluitend recht op het - bij de Acceptanten- vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat.
4.2 De Sociale Actie fashioncheque kan in delen worden besteed. Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Sociale Actie fashioncheque staat, dan dient de Consument het overige bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.
4.3 Het is niet mogelijk om een Sociale Actie fashioncheque geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld, ook niet na het verlopen van de geldigheidstermijn.

Artikel 5 Verlies & diefstal
5.1 De Consument dient de Sociale Actie fashioncheque zorgvuldig te bewaren.
5.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Sociale Actie fashioncheque waardoor deze niet meer geldig door kan worden gebruikt, is Gift Card Company B.V. niet aansprakelijk.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Gift Card Company B.V. is niet aansprakelijk voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Sociale Actie fashioncheque.

Artikel 7 Klachtenprocedure
Voor problemen en/of vragen over de Sociale Actie fashioncheque kan de Consument contact opnemen met Gift Card Company B.V. via info@giftcardcompany.nl of telefonisch via 023-3036303.

Artikel 8 Toepasselijk recht
Op deze Actie Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.Sociale Actie fashioncheque Kinderhulp- Actie Voorwaarden v.1 2021

Artikel 9 Eenzijdig wijzigingsbeding
Gift Card Company B.V. behoudt zich het recht voor deze Actie Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Actie Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.fashioncheque.com/nl/kinderhulp.

Back to top